Bắt đầu

2 Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra từ khe cắm khay thẻ SIM.

Các mẫu máy hai SIM:

Các mẫu máy một SIM:

11