Quản lý thiết bị & dữ liệu

Truyền các file giữa thiết bị và máy tính

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Nếu tháo cáp có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.

Không được tháo thiết bị khỏi máy tính trong khi đang phát trên máy tính đã kết nối các file được lưu trong thiết bị. Sau khi hoàn thành phát file, ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính.

Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

Kết nối làm thiết bị media

1

2

3

Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào Được kết nối như thiết bị media Thiết bị media (MTP).

Chạm vào Máy ảnh (PTP) nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.

Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Kết nối với Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính quản lý các nội dung media và thông tin cá nhân với các thiết bị của Samsung. Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Samsung Kies tự động chạy trên máy tính. Nếu Samsung Kies không chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

2 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

112