Cài đặt

Chê đô chăn

Chọn các thông báo sẽ bị chặn hoặc cài đặt để cho phép thông báo cho các cuộc gọi từ danh bạ quy định ở chế độ chặn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chê đô chăn, sau đó chạm vào công tắc Chê đô chăn để bật.

Chế độ riêng tư

Cài đặt thiết bị để ngăn ngườ̀i khác không truy cập vào nội dung cá nhân của bạn bằng cách bật chế độ riêng tư.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ riêng tư, sau đó chạm vào công tắc Chế độ riêng tư để bật.

Kiểu truy cập chế độ Riêng tư: Cài đặt hoặc thay đổi cách mở khóa để bật chế độ riêng tư.

HỆ THỐNG

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ngôn ngữ và bàn phím.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả menu và ứng dụng.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

126