ENGLISH
Digital Camcorder

VP-X105(L)/X110(L)

AF Auto Focus
CCD Charge Coupled Device
LCD Liquid Crystal Display
Owner’s Instruction Book

Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference.

This product meets the intent of

Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

CZECH

Digitální videokamera

VP-X105(L)/X110(L)

AF Automatické ostfieníCCD Zafiízení s nábojovou vazbouLCD Displej z tekut˘ch krystalÛUÏivatelská pfiíruãka

Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû pfieãtûte tuto uÏivatelskou pfiíruãku a uschovejte ji pro dal‰í pouÏití.

Tento v˘robek splÀuje poÏadavky smûrnic 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

AD68-00876L