Увод

Благодарим Ви за избора на този цветен телевизор Sony с плосък екран FD Trinitron.

Преди използване на телевизора прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за бъдещи изяснения.

Символи използвани в това ръководство:

Важна информация.

OK

Потъмнените бутони на дистанционното

 

Информация за функцията.

 

управление показват кои бутони трябва да

 

 

 

се натискат за изпълнението на различните

1,2...

Последователност за

 

 

 

 

 

 

операции.

 

 

следване на инструкциите.

Информация за резултата от инструкциите.

Съдържание

 

 

 

Увод ..........................................................................................................................................................

 

 

3

Техника на безопасност ......................................................................................................................

 

4

Основно описание

 

 

 

Основно описание на бутоните на дистанционното управление.............................................

5

Основно описание на бутоните на телевизора ............................................................................

6

Инсталиране

 

 

 

Инсталиране на батериите в устройството за дистанционно управление ...........................

6

Свързване на антената и видеото ..................................................................................................

 

6

Първоначално включване

 

 

BG

Включване и автоматично настройване на телевизора ...........................................................

7

Ситема от менюта на екрана

 

 

Увод и боравене със системата от менюта

...................................................................................

9

Водач на менютата:

 

 

 

Настройка на Картината.................................................................................................................

 

9

HacÚpoÈÍa Ìa ÁÇyÍa.........................................................................................................................

 

10

Автоматично Изключв ...................................................................................................................

 

11

Език / Държава ................................................................................................................................

 

11

Автоматично Захващане ...............................................................................................................

 

11

Подреждане на Програми.............................................................................................................

 

12

HaдÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË...............................................................................................................

 

12

ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË............................................................................................................

 

12

Програма Ръчен Избор ..................................................................................................................

 

13

Aвтоформат ......................................................................................................................................

 

14

Потискане на шума .........................................................................................................................

 

14

AV3 ËÁxoд...........................................................................................................................................

 

15

Tелев. говорител .............................................................................................................................

 

15

RGB Център ......................................................................................................................................

 

15

Въртене на Картината ...................................................................................................................

 

16

Телетекст ........................................................................................................................................

 

17

Допълнителна информация

 

 

 

Свързване на допълнителни апарати ...........................................................................................

18

Боравене с допълнителни апарати ................................................................................................

 

19

Конфигуриране на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата ......

20

Характеристики ...................................................................................................................................

 

21

Отстраняване на неизправности ...................................................................................................

 

22

Съдържание 3