Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače

1

1 Dočasné vypnutí televizoru: Stisknutím tlačítka se televize dočasně

 

 

 

 

vypne (indikátor pohotovostního stavu na televizi se rozsvítí).

 

 

 

 

Opětovným stisknutím tlačítka televizor opět zapnete.

 

 

2

Doporučujeme televizor vypnout úplně, pokud se nepoužívá - šetří se

 

 

tím energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Televizor se automaticky vypne do pohotovostního režimu, jestliže po

 

 

4

dobu 15 minut nedostává televizní signál a není stisknuto žádné

 

!•

tlačítko.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2 Volba vstupního signálu: Tiskněte jej opakovaně, až se na obrazovce

 

6

objeví znaménko zvoleného vstupního signálu.

 

 

3 Tlačítko pro výběr programů: Jestliže je selektor zařízení v pozici TV

 

 

 

 

!∞

7

nebo VCR (video), stiskněte jej pro volbu kanálů.

 

 

8

Pokud chcete zvolit program s dvoumístným číslem, stiskněte druhou

 

 

číslici po dobu menší než 2,5 vteřiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

4 a) Jestliže je selektor zařízení v pozici TV: Stisknutím vyvoláte kanál,

 

 

který jste naposledy sledovali po dobu delší než 5 sekund.

 

 

 

b) Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR: Jestliže používáte video

 

Sony a chcete zvolit program s dvoumístným číslem, např. 23, nejdříve

 

 

stiskněte -/--, a následovně tlačítka 2 a 3.

 

 

 

 

 

 

 

!™

 

 

5 Toto tlačítko lze použít pouze v režimu teletextu.

 

 

 

6 Výběr formátu zobrazení: Stiskněte opakovaně toto tlačítko, abyste

 

 

 

 

změnili formát obrazu. Další podrobnosti najdete v kapitole “Autoformát”

 

 

 

 

na straně 14.

 

 

 

 

 

 

7 Výběr z teletextu: Stisknutím se zobrazí teletext.

 

 

 

 

8 a) Jestliže je selektor zařízení v pozici TV:

 

 

 

 

 

Je-li MENU zobrazeno, používejte tato tlačítka pro přesun po různých

 

 

 

 

menu. Obsáhlejší informace najdete v kapitole “Úvod a použití různých

 

 

 

 

menu” na straně 9.

 

 

 

 

 

 

Pokud není MENU zobrazeno, stisknutím OK se zobrazí přehled

 

 

 

 

naladěných kanálů. Stisknutím

nebo

zvolte požadovaný kanál

 

 

 

 

(televizní stanici), po stisknutí OK jej můžete sledovat.

 

 

 

 

CZ

 

 

 

b) Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR (video) nebo DVD:

 

 

 

 

 

 

 

Používejte tato tlačítka pro ovládání hlavních funkcí videa nebo DVD. 9 Tlačítko pro nahrávání: Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR, stisknutí tohoto programu Vám umožní

nahrávat programy.

Selektor zařízení: S tímto dálkovým ovladačem můžete ovládat nejen televizor, ale také hlavní funkce Vašeho DVD nebo videa. Zapněte to zařízení, které chcete ovládat a poté opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu DVD, TV nebo VCR (pro video). Ve zvolené pozici se na chvíli rozsvítí zelené světlo.

Před prvním použití dálkového ovladače pro ovládání DVD nebo videa, bude třeba provést jeho instalaci v závislosti na značce Vašeho zařízení. K tomu je třeba postupovat tak, jak je popsáno v kapitole “Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video” na straně 20.

Volba kanálů: Stiskněte pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu.

!™ Vypnutí zvuku: Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko. Zvuk se zapne opětovným stisknutím

Nastavení hlasitosti: Stisknutím se nastaví hlasitost televizoru.

Zapojení režimu menu: Stiskněte jej a menu se objeví na obrazovce. Opětovným stisknutím se vypne a objeví se normální obrazovka.

!∞ Volba TV režimu: Stisknutím se vypne teletext nebo vstup do videa.

Volba zvukového efektu: Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka lze změnit zvukový efekt.

Výběr specifického obrazu: Opakovaným stisknutím nastavíte specifický obraz.

!• Zobrazení informace na obrazovce: Stiskněte tlačítko a na obrazovce se objeví veškeré údaje. Opětovným stisknutím tyto informace z obrazovky zmizí.

Zapnutí/Vypnutí videa nebo DVD: Stisknutím zapnete nebo vypnete video nebo DVD.

Kromě těchto funkcí televizoru, všechna barevná tlačítka se používají také pro teletext. Obsáhlejší informace je popsána v kapitole “Teletext” tohoto návodu k obsluze.

Overview 5