Основно описание на бутоните на дистанционното управление

1

1 Временно изключване на телевизора

 

 

 

Натиснете го за временно изключване на телевизора (индикаторът за

 

 

 

режим на очакване

ще светне). Натиснете го отново за да

 

 

 

 

2

включите телевизора

от режима на временно изключване (standby).

 

За икономия на ел. енергия се препоръчва цялостното изключване на

 

 

 

телевизора когато не се използва.

 

 

3

Ако в продължение на 15 мин. няма ТВ сигнал и не се натискат

 

4

бутоните, телевизора ще мине автоматично в режим на временно

!•

изключване (standby).

 

 

 

 

 

 

5

2 Избор на входен сигнал: Натиснете го няколко пъти, докато символа

6

на желания входен сигнал се появи на екрана.

3 Избор на канали: Aкo Ceлeктopa нa Екипа e в пoзиция TV или VCR

 

 

!∞

7

(видeo), нaтиcнeтe зa избop нa кaнaли.

За двуцифрени пограмни номера натиснете втората цифра за

 

 

 

 

8

времетраене по-малко от 2.5 сек.

 

 

4 а) Ако Селектора на Екипа е в позиция «TV»: Натиснете го за да

 

 

 

9

върнете последния избран канал (предният канал трябва да е бил

 

изобразен в продължение на най-малко 5 сек.).

 

б) Ако Селектора на Екипа е в позиция «VCR»: Aко използвате видео

 

 

 

 

 

Sony, за двуцифрени програмни номера, напр. 23, натиснете първо

 

-/-- и след това бутоните 2 и 3.

 

 

 

 

5 Този бутон функционира самно в режим на телетекст.

!™

 

 

6 Избор на формат на екрана: Hатиснете този бутон няколко пъти, за

 

 

да смените формата на образа. За по-подробна информация се

 

 

 

 

 

 

консултирайте с глава «Aвтоформат» на стр. 14.

 

 

 

7 Избор на телетекста: Натиснете го за изобразяване на телетекста.

 

 

 

8 а) Ако Селектора на Екипа е в позиция «TV»:

 

 

 

Когато MENU е активирано, използвайте тези бутони за

 

 

 

предвижване през системата от менюта. За повече детайли вижте в

 

 

 

глава «Увод и боpaвeнe cъс системата от менюта» на стр. 9.

 

 

 

Когато MENU не е активирано, натиснете OK за визуализиране на

 

 

 

генералния списък на настроените канали. Изберете канала (ТВ

 

 

 

предаване) натискайки

или

и след това натиснете отново

OK за да видите избрания канал.

BG

б) Ако Селектора на Екипа е в позиция «VCR» (видео) или DVD:

 

Използвайте тези бутони за контролиране на основните функции

 

на Видеото или DVD апарата свързани към телевизора.

 

9 Бутон за запис: Ако Селектора на Екипа е в позиция VCR, натиснете този бутон за запис на програми.

Селектор на Екипа: С този пулт за дистанционно управление можете да контролирате не само телевизора, но и основните функции на Видеото и на DVD апарата. Включете екипа който желаете да контролирате и после натиснете няколко пъти този бутон за избор на DVD, TV или VCR (за видео). Зеления индикатор ще светне за момент на избраната позиция.

Преди да използвате за първи път пулта за дистанционно управление за контролиране нa DVD апaрата или на Видеото ще трябва да го конфигурирате в зависимост от марката на вашия екип. За целта вижте в глава «Конфигурация на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата» на стр.20.

Избор на канали: Натиснете го за избор на преден или следващ канал.

!™ Елиминиране на звука: Натиснете го за премахване на звука. Натиснете го отново за възвръщане на звука.

Настройване на силата на звука: Натиснете го за настройване на силата на звука.

Активиране на системата от менюта: Натиснете го за да видите менюто на екрана. Натиснете го отново за премахване и връщане на нормалния ТВ екран.

!∞ Избор на режим на телевизия: Натиснете го за да изключите телетекста или входа за видео.

Избор на звуков ефект: Натиснете този бутон няколко пъти, за да промените звуковия ефект.

Избор на режим на образа: Натиснете го няколко пъти за смяна на режима на образа.

!• Изобразяване на информация на екрана: Натиснете го за изобразяване на всички индикации на екрана. Натиснете го отново за премахване.

Вкл./Изкл. на Видео или DVD апарата: Натиснете за вкл./изкл. на Видео или DVD апарата свързан към телевизора.

Освен телевизионните функции, всички цветни бутони се използват също така и за операциите на телетекста. За повече информация вижте в главата «Телетекст», в това ръководство за експлоатация.

Overview 5