Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 

 

 

 

Nigdy nie wpychać do telewizora

Telewizor jest przystosowany do

 

Ze względu na bezpieczeństwo i

 

żadnych przedmiotów.

zasilania tylko napięciem

 

ochronę środowiska

 

Grozi to pożarem lub porażeniem

 

 

prądem. Nigdy nie wylewać na

przemiennym 220 - 240 V. Nie

 

naturalnego zaleca się, aby

 

 

 

telewizor żadnych płynów. Jeśli do

włączać zbyt dużej liczby urządzeń

 

telewizor, który nie jest używany,

 

 

 

wnętrza telewizora dostanie się jakiś

do jednego gniazdka sieciowego-

 

nie pozostawał w trybie

 

płyn lub przedmiot, nie używać

grozi to pożarem lub porażeniem

 

czuwania, lecz był wyłączany z

 

urządzenia, zanim zostanie ono

prądem.

 

sieci.

 

skontrolowane przez odpowiednio

 

 

 

 

wykwalifikowaną osobę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie otwierać obudowy ani nie

 

Dla własnego bezpieczeństwa,

 

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub

zdejmować pokrywy z tyłu

 

w czasie burzy nie dotykać

 

porażenia prądem, nie wystawiać

telewizora. Naprawy powierzać

 

żadnych elementów telewizora,

 

telewizora na deszcz i chronić go

tylko wykwalifikowanym osobom.

 

jego przewodu zasilającego ani

 

przed wiłgocią.

 

 

przewodu antenowego.

 

 

 

 

 

 

 

Nie zakrywać otworów

Nigdy nie stawiać telewizora w

Aby uniknąć pożaru,

miejscach gorących, wilgotnych

wentylacyjnych na telewizorze. Dla

lub nadmiernie zapylonych. Nie

przechowywać łatwopalne

zapewnienia właściwej wentylacji,

instalować telewizora w

przedmioty z dala od telewizora i

pozostawić wokół telewizora

miejscach, w których będzie on

nie zbliżać się do niego z otwartym

przynajmniej 10 cm wolnego

narażony na wibracje

ogniem (na przykład świecą).

miejsca.

mechaniczne.

 

Do czyszczenia telewizora używać

 

Dbać, aby nie stawiać na

miękkiej, lekko zwilżonej

Przy wyłączaniu przewodu

ściereczki. Nie czyścić telewizora

przewodzie zasilającym ciężkich

zasilającego z gniazdka

benzyną, rozcieńczalnikiem

przedmiotów, ponieważ mogą one

sieciowego chwytać wtyczkę.

ani innymi środkami chemicznymi.

uszkodzić przewód. Zalecamy

Nie ciągnąć samego przewodu.

Nie rysować ekranu telewizora.

nawinięcie nadmiaru przewodu na

Dla bezpieczeństwa, przed

 

 

zaczepy znajdujące się z tyłu

czyszczeniem telewizora wyłączyć

 

 

telewizora.

go z sieci.

 

 

 

 

Przed przenoszeniem telewizora

 

Ustawić telewizor na bezpiecznej,

wyłączyć go z sieci. Unikać

Nie zakrywać otworów

nierównych powierzchni,

stabilnej podstawie. Nie

wentylacyjnych na telewizorze

szybkiego marszu i używania

pozwalać, aby wspinały się na

takimi przedmiotami jak zasłony

nadmiernej siły. Jeśli telewizor

niego dzieci. Nie kłaść telewizora

czy gazety.

został upuszczony lub uskodzony,

na boku ani ekranem do góry.

 

natychmiast zlecić jego kontrolę

 

 

 

 

odpowiednio wykwalifikowanej

 

 

osobie z serwisu.

 

4Informacje dotyczące bezpieczeństwa