Bezpečnostní opatření

 

 

 

Nevkládejte žádné předměty do

Tento televizor pracuje pouze s

Z bezpečnostních důvodů a z

 

televizoru, rovněž do televizoru

důvodů ochrany životního

 

nelijte jakoukoliv tekutinu. V

napětím 220-240 V. V případě

prostředí doporučujeme

 

případě, že se tak stane ať již

zapojení příli mnoha spotřebičů

neponechávat televizor v

 

úmyslně či neúmyslně televizor

do jedné el. zásuvky může dolít k

pohotovostním stavu pokud není

 

nezapínejte a sdělte tuto skute

úrazu el. proudem či požáru.

del í dobu používán. V tomto

 

čnost nejbližšímu

 

případě odpojte televizor

 

autorizovanému servisu SONY,

 

z el. sítě.

 

který odborně televizor prověří.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neotevírejte zadní kryt televizoru.

 

Nedotýkejte se během bouřky

 

Nevystavujte televizor dešti a

Toto přenechte pouze

 

jakékoliv časti el. přívodního

 

vlhku, předejdete tak případnému

kvalifikovaným odborníkům z

 

kabelu ani anténního kabelu.

 

úrazu el. proudem.

autorizovaných servisů SONY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezakrývejte ventilační otvory

 

Neumisť ujte televizor na horká,

 

Hořlavé látky, či otevřený oheň

televizoru. Nechte kolem

 

mokrá či extrémněprašná místa.

 

(svíčka) neumisť ujte v těsné

televizoru alespoň 10 cm

 

Přístroj nesmí být vystaven

 

blizkosti televizoru.

prostoru pro ventilaci vzduchu.

 

mechanickým vibracím.

 

 

 

 

 

 

 

Televizor můžete čistit pouze jemnou,

 

 

 

 

lehce navlhčenou látkou.

 

 

 

 

 

Při vytahování el. přívodního

 

Abyste nepoškodili el. přívodní

Nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiné

 

 

 

kabelu tahejte pouze za zástrčku,

 

kabel nepokládejte na něj žádné

chemikálie, rovněž nepoužvejte čistící

 

 

prostředky s brusnými účinky.

 

netahejte za kabel.

 

těžké předměty . Doporučujeme

Nepoškrábejte povrch obrazovky. Pro

 

 

 

přebytečnou část el. přívodního

vaši bezpečnost doporučujeme

 

 

 

kabelu navinout kolem háčků na

televizor před čištěním vždy odpojit

 

 

 

zadní straně televizoru.

od el. sítě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televizor postavte vždy na

 

Před manipulací vypojte televizor

 

 

stabilní a bezpečný stolek.

 

z el. sítě. Při manipulaci

 

Nezakrývejte ventilační otvory

Nedovolte dětem aby na televizor

 

postupujte opatrně abyste

 

televizoru novinami, časopisy

lezli, sedali si na něj, či si na něm

 

televizor nepoškodili. Pokud vám

 

ani záclonami a závěsy.

hráli.

 

televizor upadl, či byl jiným

 

 

Při manipulaci napokládejte

 

způsobem poškozen nechte ho

 

 

televizor na boční ani na čelní

 

prověřit odborným pracovníkem

 

 

stranu.

 

autorizovaného servisu SONY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Bezpečnostní opatření