5 Менюто Автомaтичнo Захващане се появява на

екрана. Натиснете ОК за да изберете Да.

Жeлaeтe ли дa cтapтиpaтe aвтoмaтичнa нacтpoйкa?

Дa

OK

He

 

 

OK

6 Телевизора започва автоматично да търси и запаметява всички канали (ТВ предавания) на разположение.

Този процес може да продължи няколко минути. Бъдете търпеливи и не натискайте нито един бутон, докато продължава процеса на настройване, в противнен случай процеса няма да се завърши.

B някои страни телевизионната компания инсталира автоматично всички канали (система ACI). B този слyчай, самата компания изпраща меню, в което трябва да изберете вашия град, натискайки бутона или и OK, за да запишете каналите в паметта.

Aвтoм. Зaxвaщaнe

Пpoгpaмa:01

Cиcтемa:B/G

Kaнaл:C21

Tъpcи...

Ако телевизора не открие нито един канал (телевизионно предаване) след завършване на автоматичната настройка, на екрана ще се появи съобщение искайки да включите антената. Моля включете я така както е описано на стр. 6 в това ръководство и натиснете ОК. Процеса на автоматична настройка започва отново.

7 След като телевизора се настрои и запамети всички канали (ТВ предавания), на екрана автоматично ще се появи менюто Подреждане на програми, за да можете да смените реда на появяване на програмите на екрана.

a)Ако не желаете да смените реда на каналите, отидете в стъпка 8.

èpoÖpaÏa Ìe e ÌaÏepeÌa èoÎÓ cÇépÊeÚe aÌÚeÌa

OK

Пoтвъpждeниe

OK

Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

 

Пpoгpaмa:

 

 

01

TVE

 

 

02

TVE2

 

 

03

TV3

 

OK

04

C33

 

 

 

05

C27

 

 

06

C58

 

 

Избepи кaнaл:

OK

Изпизaнe:

MENU

 

б) Ако желаете да смените реда на каналите:

1 Натиснете бутона

или

за да изберете

 

 

 

 

 

Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

 

номера на програма на съответния канал (ТВ

 

Пpoгpaмa:

 

 

 

 

 

предаване), чиято позиция желаете да

01

TVE

 

 

 

 

 

02

TVE2

 

 

 

 

 

смените и след това натиснете

.

03

TV3

 

 

 

 

 

04

C33

 

 

 

 

 

2 Натиснете

или

за избор на новия номер

05

C27

 

 

 

 

 

06

C58

 

05

C27

 

 

на програмата, на която желаете да

 

 

 

 

 

 

 

 

Избop нa нoмep:

 

OK

Изпизaнe:

MENU

 

запаметите избрания канал (ТВ предаване),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

след което натиснете

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Повторете стъпките б)1 и б)2 ако желаете да преподредите други ТВ канали.

8 Натиснете бутона MENU, за връщане към нормален ТВ режим.

OK

MENU

Телевизора е готов за работа

8Първоначално включване