Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

 

Aвтмат. фopмат

BkÎ

 

Пoтиcкaнe нa Шyмa:

Auto

 

AV3 ËÁxoÑ:

TV

 

TeÎeÇ. ÖoÇopËÚeÎ:

BkÎ

 

RGB Цeнтъp:

0

 

Bъpтeнe нa Kapт.:

0

 

 

 

 

 

OK

ВЪРТЕНЕ НА КАРТИНАТА

Възможно е, вследствие на земния магнетизъм, образа да се появи наклонен. В този случай настройването се извършва избирайки «Въртене на Карт.» в менюто «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp.».

За целта: след като изберете тази опция, натиснете . След което натиснете или за да настроите наклона на образа между -5 и +5.

16Система от менюта на екрана