دینک هعلاطم نویزیولت بصن زا سپ

.دینک هعلاطم نویزیولت بصن زا سپ ار تاعلاطا نیا

یدورو یاه لانگیس و ریوصت یاه هزادنا

یقاب رثؤم دینک باختنا ار عبنم نآ هک نامز ره هدش لامعا ریوصت هزادنا .تسا هدش لامعا یلعف عبنم دروم رد ریوصت هزادنا تامیظنت

.دیهد رییغت ارنآ هکنیا رگم دنام دهاوخ

ریوصت هزادنا

یدورو لانگیس

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

تننوپماک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)720p( لاتیجید لاناک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)1080i، 1080p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)زتره 30/24 رد 3840x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)زتره 60/50 رد 3840x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)4096x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

HDMI (720p)‎

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

HDMI (1080i, 1080p)‎

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

HDMI (3840 x 2160p)‎

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

HDMI (4096 x 2160p)‎

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

USB (720p)‎

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

‏)زتره 60 رد 1080i/p(‏USB

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)زتره 30/24 رد 3840x 2160p‏( USB

 

 

هاوخلد میظنت ,16:9 درادناتسا

)زتره 60 رد 3840x 2160p‏( USB

)زتره 60/30/24 رد 4096x 2160p‏( USB