اه لاناک شیاریو

.دینک شیاریو ار نویزیولت رد هدش هریخذ یاه لاناک

شیاریو تسار تمس راد تهج یاه همکد لاناك تسرهف هدنز نویزیولت

:دنشاب یم ریز دراوم رگناشن لاناک شیاریو هحفص یاه دامن

هاوخلد لاناک کی :

هدش لفق لاناک کی :

لاناک فذح و ددجم تبث

هدش تبث یاه لاناک فذح

سپس و هدرک باختنا ار همه باختنا ،اه لاناک همه فذح یارب .دینک باختنا ار فذح سپس و هدرک باختنا نآ فذح یارب ار لاناک

.دینک باختنا ار فذح

هدش فذح یاه لاناک ندنادرگزاب

همه تسیل رد یرتسکاخ گنر هب هدش فذح یاه لاناک .دینادرگزاب لاناک شیاریو تسیل زا اهنت ار هدش فذح یاه لاناک دیناوت یم ار شیاریو اه لاناك همه لاناك تسرهف هدنز نویزیولت ، لاناک شیاریو تسیل شیامن یارب .دنوش یم هداد ناشن اه لاناك یاه لاناک همه ندنادرگزاب یارب .دینک باختنا ار ندنادرگرب دعب و هدرک باختنا ارنآ ،هدش فذح لاناک ندوزفا یارب سپس .دینک باختنا

.دینک باختنا ار ندنادرگرب همه باختنا ،هدش فذح