یزابدپ ای دیلک هحفص زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

.دنک یم رتناسآ ار نویزیولت لرتنک ،یزابدپ ای دیلک هحفص لاصتا

USB دیلک هحفص لاصتا

.دینزب USB هاگرد هب ار دیلک هحفص لباک

Bluetooth یزابدپ و دیلک هحفص لاصتا

دینک هفاضا ار Bluetooth یاراد یزاب دپ و دیلک هحفص یدورو هاگتسد تیریدم متسیس تامیظنت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

دوجوم یاه هاگتسد یارب نویزیولت .دینک باختنا ار ندرك هزات سپس و هداد رارق نویزیولت کیدزن ار دیلک هحفص ،دشن ییاسانش هاگتسد رگا" "

.دنک یم نکسا هرابود

 

دیلک هحفص زا هدافتسا

 

 

 

رود هار زا لرتنک یاه تیلباق

دیلک هحفص

 

دهد یم تکرح ار سوکوف

راد تهج یاه دیلک

 

 

دهد یم ناشن ار نویزیولت تامیظنت

زودنیو دیلک

 

 

دنک یم ارجا ای باختنا ار هدش سوکوف متیآ

دورو دیلک

 

 

ددرگ یمرب یلبق هحفص هب

ESC دیلک

 

 

/ / / - یگنر همكد

F1 / F2 / F3 / F4 دیلک

 

 

 

دزادنا یم هار ار هحفص نیلوا

F5

دیلک

 

 

 

دهد یم ناشن ار عبنم هحفص

F6

دیلک

 

 

 

دزادنا یم هار ار لاناك تسرهف

F7

دیلک

 

 

 

دنک یم عطق ار ادص

F8

دیلک

 

 

دنک یم میظنت ار ادص یدنلب

F9 / F10 دیلک

 

 

دنک یم ضوع ار لاناک

F11 / F12 دیلک