ريوصت هزادنا رييغت

نونکا ریوصت هزادنا ریوصت هزادنا ریوصت تامیظنت

.دیهد رییغت ار نویزیولت هحفص یور هدش هداد شیامن ریوصت هزادنا دیناوت یم

16:9 درادناتسا● ●

هاوخلد میظنت● ●

4:3● ●

،لااب تمس رد هک دنک داجیا هریت یاهراون تسا نکمم راکنیا .دینکن اشامت 4:3 تلاح رد دیدم یاه تدم یارب ار دوخ نویزیولت[ [ یور رب مئاد ای تقوم یاهریوصت سپ تروص هب و هدش داجیا "یگتخوس" تروص هب 4:3 تلاح رد هحفص تسار و پچ ،نییاپ

تاروتسد اب قباطم یرگید تروص هب ای دوش یم هدافتسا یناگرزاب تاروظنم یارب نویزیولت زا رگا .دوش یم رهاظ هحفص یمن امش تنامض ششوپ تحت هحفص "یگتخوس" طسوت هدش دراو بیسآ تروص نیا رد ،دوش یمن هدافتسا نآ زا هدافتسا

.دینک هعجارم )ربراک یامنهار رد تنامض تاعلاطا ای( تنامض تراک هب لماک تایئزج یارب .دشاب

هزادنا" هب ،هدش ینابیتشپ ریواصت هزادنا دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنتسه توافتم یدورو لانگیس اب هدش ینابیتشپ ریواصت هزادنا" "

.دوش هعجارم "یدورو یاه لانگیس و ریوصت یاه

ريوصت هزادنا راکدوخ رييغت

راکدوخ ضیرع ریوصت هزادنا ریوصت تامیظنت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "