.دنشابن دوجوم تسا نکمم گنر باختنا و تنوف هزادنا لیبق زا اهدرکلمع یخرب ،هداس مایپ ای لیمیا کی شراگن ماگنه

 

 

.دراد دوجو تیدودحم درک هریخذ ناوت یم هک یگلا لیاف هزادنا و اهرگ ناشن دادعت یارب

.تسا توافتم نویزیولت لدم و وجتسج طیارش ساسارب درک زاب نامزمه روط هب ناوت یم هک ییاه هرجنپ دادعت

 

 

.دوب دهاوخ توافتم هکبش طیحم ساسارب بو رگرورم تعرس

ندرک لاعفریغ زا سپ تسا نکمم وئدیو شخپ .دنک یم لاعفریغ ار ریوصت رد ریوصت راکدوخ روط هب هدش یلخاد یوئدیو شخپ

 

 

.دینک یراذگراب هرابود ار هحفص تسا مزلا تروص نیا رد .دوشن عورش هرابود ریوصت رد ریوصت

 

.دنوشن شخپ نامز نامه رد دنک یم راک )ریوصت رد ریوصت( PIP تیلباق هکیلاح رد تسا نکمم بو هحفص رد راکوت ياهوئديو

 

 

.دش دهاوخن ظفح یرگرورم هچخیرات ،دشاب هدشن میظنت )تعاس نامز متسیس تامیظنت

( تعاس رگا

.دنوش یم یسیونور لوا رت یمیدق یاه یدورو هک دوش یم هریخذ نیرت یمیدق هب نیرتدیدج زا هچخیرات رورم

نیح رد صاخ یتوص و یریوصت یاه لیاف شخپ تسا نکمم ،هدش ینابیتشپ یتوص/یریوصت یاه یراذگدک عون هب یگتسب

 

 

.دشابن نکمم HTML5 یادص/ریوصت شخپ

 

تیکلام تحت WEB BROWSER یور تسا نکمم دنا هدش هنیهب PC یارب هک راد نایرج تامدخ ناگدننک هئارا زا یملیف عبانم

 

 

.دنوشن شخپ ام