یژرنا ییوج هفرص و هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم یاه تیلباق زا هدافتسا

.دهد یم شهاک ار نویزیولت یژرنا فرصم و هدرک تظفاحم یگتخوس لباقم رد شیامن هحفص زا

هحفص یگتخوس زا یریگشیپ

راکدوخ تظافح نامز سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

نامز میظنت .دننارذگب اج هب هحفص یور ار هدنامیقاب یگتخوس ریواصت تسا نکمم دننامب یقاب ینلاوط تدم یارب رگا تباث ریواصت ،دوش هداد ناشن شیامن هحفص یور دیا هدرک باختنا هک ینامز زا رت ینلاوط تدم یارب تباث ریوصت کی رگا .دینک باختنا تسرهف زا ار

.دنک یم لاعف ار هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم تیلباق راکدوخ روط هب نویزیولت

نویزیولت یژرنا فرصم شهاک

نونکا ییوج هفرص راکهار متسیس تامیظنت

.دنک ادیپ شهاک قرب یلک فرصم ات دینک یریگشیپ ندش مرگ یدایز زا و هدرک میظنت ار نویزیولت ییانشور نازیم دیناوت یم

نونکا ییوج هفرص رگ سح● ●

.دنک ادیپ شهاک نویزیولت قرب فرصم ات دنک یم میظنت راکدوخ روط هب طیحم رون نازیم ساسارب ار نویزیولت ییانشور نازیم یتسد میظنت یارب ار هنیمز رون لقادح دیناوت یم ،دشاب هدرک میظنت ار شیامن هحفص ییانشور نازیم ییوج هفرص رگ سح رگا

.دینک باختنا شیامن هحفص ییانشور لقادح

نونکا یژرنا ییوج هفرص تلاح● ●

.دنک ادیپ شهاک نویزیولت قرب فرصم ات دینک باختنا تسرهف زا ار ییانشور میظنت کی دهد یم ناکما امش هب

نونکا کرحتم ییانشور● ●

.دهد شهاک ار یژرنا فرصم ات دنک یم میظنت هحفص یور تاکرح هب شنکاو رد ار ییانشور

نونکا راکدوخ یشوماخ● ●

8 ای 6 ،4( دشاب هتشادن دوجو دینک یم صخشم هک یتدم لوط یارب یدرکلمع هک یتروص رد ندش مرگ دایز زا یریگشیپ یارب

.دنک یم شوماخ راکدوخ روط هب ار نویزیولت ،)تعاس