هاوخلد تسرهف شیاریو

.دینک شیاریو ار هاوخلد لاناک تسیل

لاناك تسرهف هدنز نویزیولت

ار شیاریو 5 هاوخلد دراوم ~ 1 هاوخلد دراوم هاوخلد دراوم ،رود هار زا لرتنک یور تسار تمس راد تهج همکد ندرشف زا سپ

.دوش یم رهاظ هاوخلد شیاریو هحفص .دینک باختنا

هاوخلد تسیل زا هدش تبث یاه لاناک فذح

.دینک باختنا ار همکد سپس و هدرک باختنا ار هاوخلد تسیل رد دوجوم یاه لاناک

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هاوخلد تسیل ندرک بترم هرابود

ار نییاپ/لااب راد تهج یاه همکد .دوش یم رهاظ هتسجرب بیترت رییغت .دینک باختنا ار بیترت رییغت سپس و هدرک باختنا ار اه لاناک

.دیهد راشف اهنآ دیدج لحم رد اه لاناک نداد رارق یارب ار باختنا همکد .دیهد راشف اه لاناک یارب دیدج لحم نداد ناشن یارب

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هاوخلد تسیل ددجم یراذگ مان

هدافتسا اب ار دیدج مان .دینک باختنا ار هاوخلد دراوم مانرییغت سپس و هدرک باختنا ار دیهد مان رییغت دیهاوخ یم هک یهاوخلد تسیل

.دییامن باختنا ار مامت سپس و هدرک دراو دوش یم رهاظ هک هحفص یور دیلک هحفص زا

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "