شخپ یتوص نابز باختنا

یتوص یاه هنیزگ سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

یاه هنیزگ .دشاب هدش روظنم همانرب شخپ لانگیس رد نابز هک دینش دیهاوخ یتروص رد نویزیولت یاشامت ماگنه هک تسا ینابز نیا

.دنک یم لمع یتوافتم تروص هب لاتیجید و گولانآ یاه لاناک یارب یتوص

نابز باختنا

ادص نابز یتوص یاه هنیزگ سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.دشاب توافتم همانرب شخپ اب تسا نکمم دوجوم نابز" "

ادص تمرف باختنا

ادص تمرف یتوص یاه هنیزگ سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.دشاب توافتم هدش شخپ همانرب اب تسا نکمم هدش ینابیتشپ یادص تمرف" "

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک رد اهنت هنیزگ نیا" "