دنک یمن راک Anynet+ (HDMI-CEC)‎

.دنشاب دیفم لکشم عفر رد تسا نکمم تامادقا نیا ،دنک یمن راک Anynet+ (HDMI-CEC)‎هکیماگنه

!دینکب ار راکنیا

لکشم

.دنک یم راک Anynet+ یاه هاگتسد اب اهنت Anynet+ متسیس .دشاب Anynet+ عون زا هاگتسد هک دینک دییأت

.دشاب هدش لصو حیحص روط هب Anynet+ هاگتسد قرب میس هک دینک لرتنک

.دینک لرتنک ار Anynet+ هاگتسد لباک یاه لاصتا

)Anynet+ (HDMI-CEC)‎ سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت( Anynet+ (HDMI-CEC)‎هب

.تسا هدش میظنت نشور یور Anynet+ (HDMI-CEC)‎ایآ هک دینک لرتنک و هتفر

راک Anynet+

.دشاب نویزیولت تلاح رد رود هار زا لرتنک هک دینک لرتنک .دنک یمن

.دشاب راگزاس Anynet+ اب رود هار زا لرتنک هک دینک لرتنک

دنتسه لاعف هریغ و شخپ و لصو ،Smart Hub ،لاناک یوجتسج لیبق زا یرگید یاه تیلباق هکیماگنه Anynet+

.دنکن راک تسا نکمم

وشوماخ ار نویزیولت ای هدرک نکسا هرابود اه هاگتسد یارب ،دیا هدرک لصو هرابود و هدرک عطق ار HDMI لباک رگا

.دینک نشور

( Anynet+ (HDMI-CEC)‎یونم سپس و دشاب هدش لصو نویزیولت هب حیحص روط هب Anynet+ هک دینک لرتنک

مهاوخ یم

ایآ دینیبب ات دینک باختنا ار )Anynet+ (HDMI-CEC)‎ سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

عورش ار Anynet+

.تسا هدش نشور Anynet+ (HDMI-CEC)‎

.منک

ار )Anynet+ (HDMI-CEC)‎ سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

( Anynet+ (HDMI-CEC)‎

زا مهاوخ یم

جراخ Anynet+

 

.دینک شوماخ

 

.موش

 

 

 

 

 

 

 

هب لاصتا" مايپ

زا لرتنک زا .دینک هدافتسا رود هار زا لرتنک زا دیناوت یمن اشامت تلاح هب ندرک چیئوس ایو Anynet+ یدنبرکیپ ماگنه

Anynet+ هاگتسد

لاصتا عطق" ای "...

.دینک هدافتسا درک چیئوس اشامت تلاح هب ای هداد همتاخ ار Anynet+ یدنبرکیپ نویزیولت هکنیا زا دعب رود هار

یور "Anynet+ زا

 

 

یم رهاظ هحفص

 

 

.دوش

 

 

 

.دینک هدافتسا شخپ درکلمع زا ،تسارجا لاح رد تامیظنت عورش هکیماگنه دیناوت یمن

Anynet+ هاگتسد

.دنک یمن شخپ

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ Anynet+ زا هاگتسد هک دینک لرتنک

 

.دشاب هدش لصو حیحص روط هب HDMI لباک هک دینک لرتنک

 

)Anynet+ (HDMI-CEC)‎ سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

( Anynet+ (HDMI-CEC)‎هب

 

.تسا هدش میظنت نشور یور Anynet+ (HDMI-CEC)‎ایآ هک دینک لرتنک و هتفر

هدش لصو هاگتسد

.دینک نکسا هرابود ار Anynet+ یاه هاگتسد

یمن هداد ناشن

اب هاگتسد هک دیوش نئمطم .دنشاب هدش لصو نویزیولت هب HDMI لباک زا هدافتسا اب دیاب Anynet+ یاه هاگتسد

.دوش

.دننکن ینابیتشپ Anynet+ زا تسا نکمم HDMI یاه لباک یضعب .تسا هدش لصو نویزیولت هب HDMI لباک

 

ً

 

 

نکسا هرابود هاگتسد یارب افطل ،دشاب هدش عطق HDMI لباک ای دوش لتخم قرب ندش عطق هطساو هب لاصتا رگا

 

 

.دینک

 

.دینک لصو هدنریگ و نویزیولت هب ار یرون لباک

زا نویزیولت یادص

.دنک شخپ HDMI (ARC)‎هاگرد قیرط زا لاتیجید یادص ات دنک یم رداق ار نویزیولت ARC

شخپ هدنریگ قیرط

.دنک یم ینابیتشپ ARC زا هک هدش لصو یتوص هدنریگ کی هب نویزیولت هک تسا دوجوم یماگنه طقف ARC یلو

.دوش یمن