رگید تاعوضوم

.دینک هدافتسا دنیایب شیپ تسا نکمم هک یتلاکشم ریاس عفر یارب اه لاور نیا زا

!دینکب ار راکنیا

لکشم

یاه هنزور قیرط زا لناپ یامرگ .دوش یم لناپ رد امرگ داجیا بجوم دیدم تدم یارب نویزیولت یاشامت

 

تمسق هب دیدم هدافتسا زا سپ رگا یلو .دوش یم هدنکارپ دنراد رارق نویزیولت یلااب شخب رد هک یلخاد

.تسا غاد نویزیولت

تحت یتسیاب دننک یم اشامت نویزیولت هک یناکدوک .دینک امرگ ساسحا تسا نکمم دینزب تسد یناتحت

رگناشن امرگ نیا یلو .دوش یریگولج نویزیولت هب اهنآ ندز تسد زا ات دنشاب نلااسگزرب یمئاد تراظن

 

.درادن یریثأت نویزیولت درکلمع رب و هدوبن هاگتسد یبارخ

 

فرطود رد ار یکشم یاهراون ،دنهد یم ناشن ار SD (4:3)‎هدش هنیهب یاوتحم هکیماگنه HD یاه لاناک

 

.داد دنهاوخ شیامن هحفص

لماک هحفص تروص هب ریوصت

اهنآ داعبا تبسن هك دش دنهاوخ نايامن ییاه مليف یاشامت نیح رد هحفص نيياپ و لااب رد یكشم یاهراون

.دوش یمن هداد ناشن

.دنتسه توافتم نويزيولت داعبا اب

 

.ديهد رييغت لماك هحفص هب ار نويزيولت اي هدرک میظنت یجراخ هاگتسد رد ار ريوصت هزادنا یاه هنيزگ

 

 

 

هدش تيامح یاه نشولوزر .دنک یمن ینابیتشپ هدش لصو هاگتسد یجورخ نشولوزر زا نویزیولت

یمن ینابيتشپ تلاح نیا" مايپ

.دينك ميظنت ار یجراخ هاگتسد یجورخ نشولوزر ،تروص نامه هب و هدرك لرتنك ار نويزيولت

.دوش یم رهاظ "دوش

 

 

تامیظنت .دشاب یمن دوجوم سیونریز ،هدش لصو تننوپماک ای HDMI لباک اب یجراخ هاگتسد هکیماگنه

نویزیولت یونم رد سیونریز متیآ

.دینک میظنت یجراخ هاگتسد رد ار سیونریز

)سیونریز( .دنشاب توافتم ییایفارغج هقطنم ساسارب تسا نکمم یعقاو مان" "

.تسا یرتسکاخ گنر هب

 

.دش دهاوخ هدنكارپ نامز لوط رد و تسیداع وب نیا

.دهد یم کیتسلاپ یوب نویزیولت

 

 

.تسا لاتیجید لاناک کی یلعف لاناک هک دینک دییأت

دوخ ریز لانگیس تاعلاطا هنیزگ

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک یارب اهنت لانگیس تاعلاطا

.تسا هدشن لاعف یبای بیع

 

 

.دينك راوس هرابود و هدرك ادج نويزيولت زا ار هياپ

لیامتم تمس کی هب نویزیولت

.تسا هدش

 

.دنشاب هدش فیدر بسانم روط هب هیاپ هدنراد هگن و هیاپ یور راد تهج مئلاع هک دیوش نئمطم

.تسا جک ای تابث یب هیاپ

 

 

هک دیوش نئمطم .دوش یم هضرع دنناشوپ یم ار اهروسنس یخرب هک ظفاحم یاه بسچرب اب نویزیولت

راک ادص ای/و رود هار زا لرتنك

.دنشاب هدش ادج اه بسچرب همه

.دنك یمن