یتوص فیصوتیتوص فیصوت یسرتسد تیلباق متسیس تامیظنت

شخپ هاگتسیا زا یلصا یادص هارمه هب هک دینک هدافتسا )AD( یتوص فیصوت یارب )یتوص نایرج( Audio Stream زا دیناوت یم

.دینک میظنت ادص یدنلب زا هدافتسا اب ار یتوص فیصوت یدنلب .دوش یم لاسرا همانرب

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک رد اهنت تیلباق نیا" "

یتوص فیصوت● ●

.دنک یم شوماخ ای نشور ار یتوص فیصوت درکلمع

ادص یدنلب● ●

.دنک یم میظنت ار یتوص فیصوت یدنلب

سیونریز اب ینویزیولت یاه همانرب یاشامتسیونریز یسرتسد تیلباق متسیس تامیظنت

.دینک اشامت هدش هداد ناشن نآ سیونریز هک ار ینویزیولت همانرب دیناوت یم سپس .دینک نشور ار سیونریز

)سیونریز( .دنشاب توافتم ییایفارغج هقطنم ساسارب تسا نکمم یعقاو مان" "

.دنوشن هداد ناشن دننک یمن ینابیتشپ سیونریز زا هک ییاه همانرب یارب تسا نکمم اه سیونریز" "

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

یاه یگژیو زا ،Blu-ray ای DVD یاه سیونریز لرتنک یارب .دهد رییغت ای لرتنک ار Blu-ray ای DVD یاه سیونریز دناوت یمن نویزیولت" "

.دینک هدافتسا هدننک شخپ رود هار زا لرتنک و Blu-ray ای DVD هدننک شخپ سیونریز

سیونریز● ●

.دنک یم شوماخ ای نشور ار سیونریز

سیونریز تلاح● ●

.دنک یم میظنت ار سیونریز تلاح

سیونریز نابز● ●

.دنک یم میظنت ار سيونريز نابز