یزاب فذح

.دینک باختنا ار فذح اه هنیزگ نم یاه یزاب1 .1

.دینک باختنا ندرک فذح یارب ار یزاب2 .2

.دوش یم فذح هدش باختنا یزاب سپس .دینک باختنا ار فذح3 .3

.دینک فذح زین هحفص نیلوا رد ار اه يزاب دیناوت یم ،پآ پاپ یونم قیرط زا" "

یزاب یناسر زور هب

.دینک باختنا ار زورب اه هنیزگ نم یاه یزاب1 .1

.دینک باختنا یناسر زورب یارب ار یزاب2 .2

.دوش یم یناسر زورب یزاب سپس .ديهد راشف ار باختنا همکد3 .3

.دشاب هتشاد دوجو یناسر زورب یارب ییاه یزاب هک درک باختنا ناوت یم ینامز اهنت" "

یزاب لفق ندرک زاب ای ندرک لفق

.دنوش یم رهاظ صاخ یاه یزاب یارب باختنا یاهرداک .دینک باختنا ار ییاشگزاب / لفق اه هنیزگ نم یاه یزاب1

.1

تملاع ،یزاب لفق ندرک زاب یارب .دینک باختنا ارنآ ،یزاب ندرک لفق یارب .دینک باختنا لفق ندرک زاب ای ندرک لفق یارب ار یزاب2

.2

.دیرادرب ار کچ

 

.دوش یم زاب نآ لفق ای هدش لفق هدش باختنا یزاب سپس .دینک باختنا ار مامت3

.3

اه یزاب راکدوخ یناسر زورب

اه هنیزگ نم یاه یزاب ،دیهاوخ یمن ار راکدوخ یناسر زورب رگا .درک یناسر زورب راکدوخ روط هب ناوت یم ار هدش بصن یاه یزاب

.دینک میظنت شوماخ یور ار راکدوخ یناسر زورب

.تسا هدش لاعف راکدوخ یناسر زورب ،هدش لصو تنرتنیا هب نویزیولت هکیلاح رد اهنت" "

اه یزاب شجنس

.دینک شجنس حورشم تاعلاطا هحفص رد ار یزاب ره دیناوت یم

.تسا دوجوم هدش بصن نویزیولت رد یزاب هکیماگنه اهنت یگژیو نیا" "