لاتیجید یاه لاناک ندرک نازیم

لاتیجید یبای لاناک یتسد یبای جوم سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.دینک باختنا نویزیولت رد هدش نکسا لاناک تسرهف ظفح و لاتیجید یاه لاناک یارب راکدوخ نکسا یارب ار وجتسج دیدج

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

گولانآ یاه لاناک ندرک نازیم

گولانآ یبای لاناک یتسد یبای جوم سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

سپس .دینک یدنبرکیپ گولانآ یاه لاناک نکسا یارب ار وجتسج و لاناک ،ادص متسیس ،گنر متسیس ،همانرب و هدرک باختنا ار دیدج

.دینک باختنا نویزیولت رد هدش نکسا یاه لاناک ظفح یارب ار هريخذ

.تسا دوجوم گولانآ یاه همانرب شخپ یارب اهنت درکلمع نیا" "

لاناک تلاح

)همانرب تلاح( P● ●

یم هداد صاصتخا امش هقطنم رد شخپ یاه هاگتسيا هب P99 ات P0 زا تيعقوم یاه هرامش ،دش مامت ندرک میظنت هکیماگنه

.دينك باختنا ار لاناك كي ،تيعقوم هرامش ندرك دراو اب ديناوت یم تلاح نيا رد .دنوش

)لباک لاناک تلاح( S / )ییاوه لاناک تلاح( C● ●

لباک ای ییاوه لاناک شخپ هاگتسیا ره یارب هدش نییعت هرامش ندرک دراو اب ار لاناک ات دنهد یم ناکما امش هب تلاح ود نیا

.دینک باختنا

شیامن هحفص قیقد میظنت

قیقد میظنت سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.تسا دوجوم گولانآ یاه همانرب شخپ یارب اهنت درکلمع نیا" "