لاناک تسرهف لاقتنالاناک لاقتنا تسیل سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.تسا مزلا دک هرامش ،تیلباق نیا زا هدافتسا یارب .دینک دراو ای رداص USB زاس هریخذ کی هب ار لاناک تسرهف دیناوت یم

.دنک یم دراو USB زاس هریخذ زا ار لاناک تسرهف :USB زا ندرک دراو

.دنک یم رداص USB زاس هریخذ هب ار نویزیولت رد هدش ظفح لاناک تسرهف :USB زا رودص

"

"

.تسا دوجوم هدش لصو USB هکیماگنه درکلمع نیا

 

"

"

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا

 

هراوهام متسیس میظنتهراوهام متسیس سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

.دینک یدنبرکیپ لاناک نکسا یارجا زا لبق ار هراوهام تامیظنت دیناوت یم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

تسکت هلت نابز رییغتتسكت هلت نابز سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

هلت رد هدافتسا یارب ار نابز ،دوخ هاوخلد نابز هب تسکت هلت شخپ یاشامت یارب .دیهد رییغت ای هدرک نییعت ار تسکت هلت نابز دیناوت یم تسکت هلت رد هک دوخ مود هاوخلد نابز هب ار تسکت هلت شخپ دیناوت یم ،دوش یمن ینابیتشپ نابز نیا زا رگا .دینک باختنا لوا تسکت

.دینک اشامت هدش نییعت مود

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "