راکدوخ روط هب تعاس میظنت

ینامز هقطنم تعاس نامز متسیس تامیظنت

.دنك یم باختنا ار امش ینامز هقطنم

.دشاب هدش میظنت راکدوخ یور تعاس تلاح هك تسا دوجوم ینامز اهنت دركلمع نيا" "

.تسا دوجوم یصاخ ییایفارغج قطانم رد اهنت تیلباق نیا" "

ینونک نامز رییغت

ینامز هلصاف تعاس نامز متسیس تامیظنت

میظنت راکدوخ یور تعاس تلاح هک تسا دوجوم یتروص رد اهنت تیلباق نیا .دنک یم میظنت هکبش لاصتا قیرط زا ار نامز ینامز هلصاف" "

.دشاب هدش لصو تنرتنیا هب یلحم هقطنم هکبش قیرط زا نویزیولت و دشاب هدش

یم میظنت دنک تفایرد یداع لاتیجید همانرب شخپ یاه لانگیس قیرط زا ار نامز تاعلاطا دناوتن نویزیولت هکیتروص رد ار نامز ینامز هلصاف" "

.دنک

اهرمیات زا هدافتسا

باوخ رميات زا هدافتسا

باوخ رمیات نامز متسیس تامیظنت

ار رمیات دیناوت یم .دینک هدافتسا هدش یدنبرکیپ لبق زا ینامز هرود زا دعب نویزیولت راکدوخ ندرک شوماخ یارب تیلباق نیا زا دیناوت یم

.دینک میظنت تعاس 3 رثکادح یارب یا هقیقد 30 لصاوف هب