همانرب یارجا و بصن

همانرب بصن

.دوش یم رهاظ حورشم تاعلاطا هحفص .دیهد راشف ار باختنا همکد سپس و هتفر رظن دروم همانرب هب بصن یارب1 .1

.دینک ارجا امیقتسمً ارنآ دیناوت یم ،دش مامت بصن رگا .دینک باختنا ار بصن2 .2

.دینک هدهاشم نم یاهApp هحفص رد ار هدش بصن یاه همانرب دیناوت یم" "

.دینک بصن زین حورشم تاعلاطا هحفص زا ار همانرب دیناوت یم" "

.دینک بصن USB هاگتسد یور ار همانرب دیناوت یم ،دشاب یفاکان نویزیولت یلخاد هظفاح هکیماگنه" "

هاگتسد طابترا رگا .دشاب هدش لصو نویزیولت هب USB هاگتسد هک دینک ارجا ینامز اهنت ار USB هاگتسد یور هدش بصن همانرب دیناوت یم" "

.دوش یم فقوتم همانرب ،دوش عطق همانرب یارجا نیح رد USB

.دینک ارجا یرگید نویزیولت ای رتویپماک یور ار USB هاگتسد رد هدش بصن همانرب دیناوت یمن امش" "

همانرب عورش

ار ریز دراوم و هدش رهاظ هدش باختنا یاه همانرب رد ریز یاهدامن .دینک ارجا نم یاهApp هحفص رد ار هدش باختنا همانرب دیناوت یم :دنهد یم ناشن

.تسا هدش بصن USB هاگتسد رد همانرب :

.دراد روبع زمر همانرب :

.تسا هدش بصن همانرب :

.تسا زاین همانرب هب یناسر زورب یارب :

.دنک یم ینابیتشپ دنمشوه یامن زا همانرب :