لباک قیرط زا تنرتنیا لاصتا یرارقرب

LAN

.دوش یم لاعف راکدوخ روط هب تنرتنیا هب یسرتسد ،دشاب هدش لصو LAN لباک رگا" "

.دینک هدافتسا )*STP عون( Cat 7 لباک زا لاصتا یارب" "

Shielded Twist Pair *

.دوش لصو تنرتنیا هب دناوت یمن نویزیولت ،دشاب هیناث رد تیاباگم 10 ریز هکبش تعرس رگا" "

میس یب تنرتنیا لاصتا یرارقرب

میس یب هکبش تامیظنت ندرک زاب هکبش تامیظنت

.دیشاب هتشاد تسد رد دیوش لصو دینک یعس هکنیا زا لبق ار میس یب رتور روبع زمر و )مان( SSID تامیظنت هک دیوش نئمطم