اه همانرب لفق ندرک زاب و لفق

.دینک باختنا ار ییاشگزاب / لفق اه هنیزگ نم یاهApp1 .1

.دینک باختنا لفق ندرک زاب ای ندرک لفق یارب ار همانرب2 .2

.دوش یم زاب نآ لفق ای هدش لفق هدش باختنا یزاب سپس .دینک باختنا ار مامت3 .3

اه همانرب راکدوخ یناسر زورب

اه هنیزگ نم یاهApp ،دیهاوخ یمن ار راکدوخ یناسر زورب رگا .درک یناسر زورب راکدوخ روط هب ناوت یم ار هدش بصن یاه همانرب

.دینک میظنت شوماخ یور ار راکدوخ یناسر زورب

اه همانرب شجنس

.دینک شجنس حورشم تاعلاطا هحفص رد ار همانرب ره دیناوت یم

هدش یرادیرخ یاه همانرب شجنس

.دیهدب هرمن هراتس اب حورشم تاعلاطا هحفص رد تسار ای پچ تمس راد تهج همکد زا هدافتسا اب دیناوت یم

اه تیلباق و اه یگژیو ریاس زا هدافتسا

لاناک هب هتسباو همانرب سانشراک تامیظنت شخپ لاح رد تامیظنت

تامدخ زا و هدرک تفایرد ار همانرب هب طوبرم تاعلاطا دیناوت یم ،دنک یم تیریدم ار همانرب شخپ یاه لاناک هک یا همانرب قیرط زا

.دینک هدافتسا هطوبرم

.دشاب هدش بصن نویزیولت رد دننک یم ینابیتشپ لاناک هب هتسباو همانرب زا هک یا همانرب هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا" "

دوجوم دننک یم تیامح لاناک هب هتسباو همانرب زا هک ییاه لاناک رد اهنت تیلباق نیا ،دنوش یم تفایرد نتنآ قیرط زا هک ییاه لاناک نایم رد" "

.تسا

.تسا دوجوم یصاخ ییایفارغج قطانم رد اهنت تیلباق نیا" "