دینک هعلاطم اه همانرب زا هدافتسا زا لبق

.دینک هعلاطم اه همانرب زا هدافتسا زا لبق ار تاعلاطا نیا

یخرب ،دوجوم یاوتحم رد اه تیدودحم هفاضا هب ،هدش هئارا Samsung Smart Hub رد هک لوصحم تایصوصخ هطساو هب

 

یاه یگژیو یخرب .دنشابن دوجوم قطانم همه رد ای اه هاگتسد همه رد تسا نکمم دوجوم تامدخ و اه همانرب ،اه یگژیو

 

رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنشاب هتشاد زاین رین یرگید تیوضع قح ای یبناج یاه هاگتسد هب تسا نکمم Smart Hub

 

نودب اوتحم و تامدخ هب یسرتسد .دینک دیدزاب http://www.samsung.com زا اوتحم هب یسرتسد و صاخ هاگتسد دروم

 

.دنشاب یم رییغت لباق یلبق علاطا

 

یلیلد ره هب تامدخ هدننک هئارا طسوت هک همانرب تامدخ رد للاتخا هنوگره یارب ینوناق تیلوئسم Samsung Electronics

.دریذپ یمن ار دشاب هدش داجیا

 

.دشاب توافتم هقطنم ساسارب تسا نکمم دوجوم یاوتحم و هدش هئارا یسیلگنا نابز هب طقف همانرب تامدخ

 

.دینک دیدزاب هطوبرم تامدخ هدننک هئارا تیاس بو زا ،اه همانرب دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب

هکبش طیحم هب یگتسب تسا نکمم اه همانرب ،هولاعب .دوش یتلالاتخا ای تاریخأت بجوم تسا نکمم تنرتنیا تابث یب لاصتا

 

.دینک ناحتما هرابود و هدرک لرتنک ار دوخ تنرتنیا لاصتا تروص نیا رد .دننک ادیپ همتاخ راکدوخ روط هب

 

.دنوش جراخ سرتسد زا تسا نکمم همانرب یاه یروآزور هب و تامدخ

 

.دشاب یم رییغت لباق یلبق علاطا نودب تامدخ هدننک هئارا طسوت همانرب یاوتحم

 

.دنشاب توافتم نویزیولت رد هدش بصن همانرب شیاریو ساسارب تسا نکمم صاخ تامدخ

هئارا یامنرات زا ای هدرک ارجا ار همانرب زومآراک تروص نیا رد .دنک رییغت همانرب هدنیآ یاه شیاریو رد تسا نکمم همانرب درکلمع

 

.دینک دیدزاب تامدخ هدننک

 

.دننکن ینابیتشپ یفیلکتدنچ درکلمع زا تسا نکمم اه همانرب یخرب ،تامدخ هدننک هئارا یاه تسایس هب یگتسب