یشزرو تلاح زا هدافتسا نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.دنوش یم رهاظ ریز یاه همکد ،دیهد راشف ار باختنا همکد رگا

ییامنگرزب● ●

.دنک یم ییامنگرزب یتهج 4 یاه همکد زا هدافتسا اب ار هحفص شخب ره و هدرک فقوتم ار یلعف هحفص

رد ریوصت ای دینک یم رورم ار USB هریخذ هاگتسد یور هدش هریخذ یا هناسر دنچ یاوتحم امش هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا" "

.تسا لاعف ریوصت

 

 

 

 

 

طبض

 

"

"

 

 

 

.تسا دوجوم دوش یم ینابیتشپ طبض تیلباق زا هکیماگنه اهنت تیلباق نیا

 

 

 

 

 

 

 

Timeshift

 

 

 

.دینادرگرب بقع هب ای هدرک فقوتم ار هدنز نویزیولت دیناوت یم

 

 

.دوش هعجارم "Timeshift زا هدافتسا" هب ،Timeshift دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب"

"

 

 

 

 

"

"

 

 

.دنک تیامح طبض تیلباق زا نویزیولت هک تسا دوجوم یتروص رد اهنت تیلباق نیا

 

 

 

 

 

 

 

یتسد یزاس هتسجرب

 

.دنک یم ظفح دعب هیناث 10 ات همکد نیا ندرشف زا لبق هیناث 10 زا ار وئدیو کی

 

 

"

"

 

 

 

 

 

.تسا دوجوم همانرب طبض نیح رد اهنت تیلباق نیا

 

 

ریوصت تامیظنت

"

"

 

.دنک هریخذ ربراک تلاخد نودب ار مهم تاکن راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یروط ار نویزیولت دیناوت یم

 

 

رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک نشور ار راکدوخ یزاس هتسجرب سپس و هدرک باختنا ار یشزرو تلاح صاخ هدهاشم تلاح

 

 

 

.دوش هعجارم "راکدوخ روط هب مهم تاکن جارختسا" هب ،راکدوخ یزاس هتسجرب دروم رد

 

 

 

 

 

 

 

دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ

 

 

 

 

 

 

 

یتسد ای راکدوخ روط هب هدش طبض لیاف رد ار هدش ظفح مهم تاکن و هداد شیامن ار دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ هحفص

 

 

:تسین دوجوم ریز دراوم رد دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ .دنک یم شخپ

 

 

 

 

 

دیهد یم رییغت ار یدورو لانگيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

"

 

 

 

 

 

.تسا دوجوم همانرب طبض نیح رد اهنت تیلباق نیا

 

 

ییاتود شخپ● ●

یارب .دینک اشامت )ریوصت رد ریوصت( PIP هرجنپ رد هدش طبض همانرب یاشامت نیح رد ار یلعف همانرب ات دهد یم ناکما امش هب :تسین دوجوم ریز دراوم رد ییاتود شخپ .دینک باختنا هرابود ،PIP تلاح زا جورخ

دیهد یم رییغت ار یدورو لانگيس

 

.تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

 

دینک یم اشامت UHD نشولوزر رد ار لابتوف یزاب هکیماگنه

 

"

"

.تسا دوجوم همانرب طبض نیح رد اهنت تیلباق نیا

 

"

"

.دینک یم اشامت ار هدش طبض همانرب کی هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا