ینابیتشپ تفایرد

.دینک تفایرد ییامنهار Samsung زا امیقتسمً ،هدمآ شیپ نویزیولت یارب یلکشم رگا

رود هار زا تیریدم قیرط زا ینابیتشپ

نونکا رود هار زا تیریدم ینابیتشپ تامیظنت

ات دیهد هزاجا Samsung Electronics هب یگژیو نیا زا هدافتسا اب دیناوت یم ،دیراد زاین کمک هب دوخ نویزیولت دروم رد هکیماگنه

وهدرک هعلاطم یگژیو نیا زا هدافتسا زا لبق ار یتامدخ همان تقفاوم هک تسا مزلا .دینک نشور ارنآ .دنک یبای بیع ار امش نویزیولت

.دینک لوبق

.دراد زاین تنرتنیا لاصتا هب هنیزگ نیا" "

؟دنک یم راکچ رود هار زا تامدخ

:دناوت یم رود هار زا هک دنک یم هضرع Samsung نیسنکت کی یوس زا ار یصخش ینابیتشپ Samsung رود هار زا ینابیتشپ تامدخ

دنک یبای بیع ار امش نویزیولت

 

دنک میظنت امش یارب ار نویزیولت تامیظنت

 

دنک ارجا نویزیولت یارب ار هناخراک ددجم میظنت

 

دنک بصن ار هدش هیصوت رازفا تفس یاه یناسرزورب

؟تسیچ رود هار زا تیامح درکلمع هوحن

.تسا ناسآ Samsung نیسنکت طسوت نویزیولت رود هار زا ریمعت ماجنا

.دینک تساوخرد رود هار زا ینابیتشپ یارب و هتفرگ سامت Samsung سامت زکرم اب1 .1

.دیورب ینابیتشپ شخب هب و هدرک زاب ار نویزیولت یونم2 .2

هب ار دک هرامش ،دش رهاظ دک هحفص هکیماگنه .دینک تقفاوم یتامدخ همان تقفاوم اب و هدرک باختنا ار رود هار زا تیریدم3 .3

.دیهدب یدصتم

.دنک یم ادیپ یسرتسد امش نویزیولت هب یدصتم4 .4