رتویپماک لاصتا

کرتشم هحفص - HDMI هاگرد قیرط زا لاصتا

15.

اوتحم رد ندش میهس - Smart View همانرب قیرط زا لاصتا

15.

لیابوم هاگتسد لاصتا

اوتحم رد تکراشم ای Smart View (Screen Mirroring)‎زا هدافتسا

16.

)Wi-Fi Direct( میس یب رتور نودب لیابوم یاه هاگتسد لاصتا

16.

Smart View همانرب قیرط زا لیابوم هاگتسد لاصتا

16.

نویزیولت هب هدش لصو یجراخ یاه هاگتسد نیب نداد رییغت

یدورو لانگیس رییغت

17.

یجراخ یاه هاگتسد شیاریو

17.

یفاضا یاهدرکلمع زا هدافتسا

17.

!لاصتا تارکذت

HDMI یارب لاصتا تارکذت

18.

یتوص یاه هاگتسد یارب لاصتا تارکذت

19.

اهرتویپماک یارب لاصتا تارکذت

19.

لیابوم یاه هاگتسد یارب لاصتا تارکذت

19.

یبناج یاه هاگتسد و رود هار زا لرتنک

)یتوص لماعت شیاریو( Samsung Smart رود هار زا لرتنک هرابرد

Samsung Smart رود هار زا لرتنک هرابرد

Samsung Smart رود هار زا لرتنک هب لاصتا

زا هدافتسا Samsung Smart رود هار زا لرتنک اب یجراخ یاه هاگتسد لرتنک رود هار زا لرتنک

یزابدپ ای دیلک هحفص زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

USB دیلک هحفص لاصتا

25.

Bluetooth یزابدپ و دیلک هحفص لاصتا

25.

دیلک هحفص زا هدافتسا

25.

هحفص یور QWERTY دیلک هحفص زا هدافتسا اب نتم دورو

یفاضا یاهدرکلمع زا هدافتسا .26

تایوتحمعیرس یاهامنهار

Samsung Smart رود هار زا لرتنک هب لاصتا

Smart Hub زا هدافتسا

Smart Hub زا هدافتسا

2.

یتوص لماعت زا هدافتسا

یتوص لماعت یزادنا هار

3.

یتوص لماعت یارجا

3.

اه لاناک شیاریو

لاناک شیاریو تیلباق یارجا

4.

اه لاناک فذح ای ددجم یدنب بیترت

4.

اه لاصتا

نتنآ لباک تنرتنیا هب لاصتا

تنرتنیا هکبش لاصتا

5.

لیابوم لگناد قیرط زا هکبش هب لاصتا

تنرتنیا هب لاصتا تاعوضوم هب طوبرم تلاکشم عفر

لباک طسوت تنرتنیا هب لاصتا تلاکشم عفر

9.

تنرتنیا هب میس یب لاصتا تاعوضوم هب طوبرم تلاکشم عفر

10.

وئدیو یاه هاگتسد لاصتا

HDMI لباک اب لاصتا

11.

COMPONENT IN / AV هب زهجم یاه لدم اهنت( تننوپماک لباک اب لاصتا

11.

)IN

 

COMPONENT IN / AV هب زهجم یاه لدم اهنت( تیزوپماک لباک اب لاصتا

12.

)IN

 

ادص یجورخ و یدورو یاه لاصتا

HDMI (ARC)‎لباک اب لاصتا

13.

لاتیجید )یرون( یتوص لباک اب لاصتا

13.

میس یب هکبش قیرط زا لاصتا

14.

Bluetooth یاه هاگتسد لاصتا

14.