)نایانیبان یارب( ملق ندرک گرزبنونکا ندرک گرزب یسرتسد تیلباق متسیس تامیظنت

.دینک میظنت نشور یور ار ندرک گرزب ،تیلباق نیا یزاس لاعف یارب .دینک ییامنگرزب ار هحفص یور ملق دیناوت یم

)نایانیبان یارب( رود هار زا لرتنک دروم رد یتاعلاطانونکا رود هار زا لرتنک یریگدای یسرتسد تیلباق متسیس تامیظنت

تیلباق نیا هکیماگنه .دنریگب دای ار رود هار زا لرتنک یور یاه همکد تیعقوم دنک یم کمک دنتسه انیبان هک یصاخشا هب تیلباق نیا ،یلبق هحفص هب تشگزاب یارب .تفگ دهاوخ امش هب ارنآ مان نویزیولت و هدرشف رود هار زا لرتنک یور ار همکد کی دیناوت یم ،دوش لاعف

.دیراد هگن و هدرشف ار همکد ،جورخ یارب .دیهد راشف رابود ار همکد

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

)نایاونشان یارب( Bluetooth یاه هاگتسد قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگنونکا هناگدنچ یجورخ یادص یسرتسد تیلباق متسیس تامیظنت

دیناوت یم ،تسا لاعف تیلباق نیا هکیماگنه .دینک نشور نامزمه روط هب ار Bluetooth یاه هاگتسد و نویزیولت یوگدنلب دیناوت یم

.دینک میظنت نویزیولت یوگدنلب زا رتدنلب ار Bluetooth یاه هاگتسد یادص یدنلب

تاعلاطا بسک یارب .دوش یم لاعف هناگدنچ یجورخ یادص یونم ،دینک یم لصو نویزیولت هب ار Bluetooth یاه هاگتسد هکیماگنه" "

.دینک هعجارم "Bluetooth یاه هاگتسد قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ" هب ،نویزیولت هب Bluetooth یاه هاگتسد لاصتا دروم رد رتشیب

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "