دیناوخب Bluetooth یاه هاگتسد زا هدافتسا زا لبق

.دینک هعلاطم Bluetooth هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ار تاعلاطا نیا

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

Bluetooth زا هدافتسا یاه تیدودحم

.دینک هدافتسا نامزمه روط هب ریگارف یگژیو و Bluetooth یاه هاگتسد زا دیناوت یمن امش

 

 

لیابوم صوصخم یشوگ( .دراد Bluetooth یاه هاگتسد هب یگتسب هک دیایب شیپ تسا نکمم یراگزاس هب طوبرم تاعوضوم

).دراد طیحم هب یگتسب هک دشابن دوجوم تسا نکمم

 

 

.دیایب شیپ یماگمه بل یاطخ تسا نکمم

 

 

.دراد اهنآ نیب هلصاف هب یگتسب هک دوش عطق تسا نکمم Bluetooth یاه هاگتسد و نویزیولت نیب لاصتا

 

 

دشاب بارخ ای دنک زو زو تسا نکمم Bluetooth هاگتسد

 

 

.دشاب نویزیولت ای Bluetooth هاگتسد لاسرا ای تفایرد متسیس اب سامت رد امش ندب زا یشخب هکیماگنه

 

 

 

 

 

.دشاب یرادا یدنب تمسق ای جنک ،راوید طسوت هدش داجیا عناوم زا یقرب تارییغت هب طونم هاگتسد هکیماگنه

 

 

 

 

 

رف ،یکشزپ لئاسو لماش هک دشاب سناکرف دناب نامه اب ییاه هاگتسد زا یقرب للاتخا ضرعم رد هاگتسد هکیماگنه

 

 

 

 

 

.دوش یم میس یب LAN و ویوورکیام

 

 

 

ً

 

.دینک هدافتسا HDMI (ARC)‎هاگرد ای )یرون( لاتیجید ادص یجورخ هاگرد زا امتح ،درک ادیپ همادا لکشم رگا

 

 

.دینک لصو ار 2 رثکادح ات دیناوت یم ،Bluetooth یزاب دپ دروم رد یلو .درک لصو ناوت یم ار Bluetooth هاگتسد کی اهنت