ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

.دوش هداد شیامن صخشم خیرات ای نامز رد صاخ همانرب ای لاناک هک دینک یدنبرکیپ یروط ار نویزیولت

.دوش یم رهاظ دنا هدش یدنبرکیپ ینامز همانرب هدهاشم یارب هک ییاه همانرب رانک رد

.)تعاس نامز متسیس تامیظنت

( دینک میظنت ار نویزیولت تعاس ادتبا دیاب ،ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار یارب" "

لاناک یارب ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

امنهار هحفص زا ینامز لودج یاشامت یاه هنیزگ زا هدافتسا

همانرب هدهاشم سپس و دیراد هگن و هدرشف ار باختنا همکد ،هدرک باختنا ار دینک اشامت دیهاوخ یم هک یا همانرب ،امنهار هحفص رد

.دینک باختنا دوش یم رهاظ هک پآ پاپ یونم رد ار ینامز

همانرب تاعلاطا هرجنپ رد ینامز لودج یاشامت یاه هنیزگ زا هدافتسا

اب ار دش دهاوخ شخپ هک یا همانرب .دوش یم رهاظ همانرب تاعلاطا هرجنپ .دیهد راشف نویزیولت یاشامت نیح رد ار باختنا همکد ینامز همانرب هدهاشم سپس و دیراد هگن و هدرشف ار باختنا همکد .دینک باختنا تسار ای پچ تمس راد تهج یاه همکد زا هدافتسا

.دینک باختنا همانرب نآ یاشامت یدنبنامز یارب ار

صخشم نامز و خیرات کی رد اشامت یارب ینامز لودج یاشامت زا هدافتسا

ینامز همانرب هدهاشم هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت

هدش یدنبنامز یاشامت شیاریو

شیاریو هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت

.دینک میظنت ار طبض یزیر همانرب و ینامز همانرب هدهاشم دروم 30 رثکادح دیناوت یم" "

هدش یدنبنامز یاشامت وغل

ندرک فذح هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت