هحفص نیلوا شیامن

رد ار اه همانرب نیا ناوت یم نینچمه .دینک ارجا یناسآ هب ار دنا هدش هدافتسا اررکمً ای لابقً هک ییاه همانرب دیناوت یم ،هحفص نیلوا رد

.درک فذح ای داد تکرح هحفص

.دینک هدافتسا ریز یاه یگژیو و اه تیلباق زا دیناوت یم ،دیهد یم راشف رود هار زا لرتنک یور ار همکد هکیماگنه

تامیظنت● ●

هک ییاه تیلباق تعرسب دیناوت یم .دوش یم رهاظ ونم یلااب رد یروف تامیظنت ،دنک تکرح تامیظنت هب سوکوف هکیماگنه

.دینک میظنت ار دینک یم هدافتسا اررکمً

ریوصت تلاح– –

.دنک یم هئارا ار ییاشامت هبرجت نیرتهب هک دینک باختنا ار یریوصت تلاح دیناوت یم

وگدنلب باختنا– –

.دینک باختنا ار دنک یم هدافتسا ادص یجورخ یارب نویزیولت هک ییاهوگدنلب دیناوت یم

ادص تلاح– –

.دینک باختنا دوخ ییاونش هبرجت ندرک هنیهب یارب ار ادص تلاح دیناوت یم

ریوصت رد ریوصت– –

)PIP( ریوصت رد ریوصت کچوک هرجنپ یور ار ینویزیولت همانرب دیناوت یم ،هدش لصتم یجراخ هاگتسد کی زا هدافتسا ماگنه

.دینک اشامت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هکبش– –

.دینک اشامت ار تنرتنیا و هکبش ینونک تیعضو دیناوت یم

باوخ رمیات– –

.دینک شوماخ هدش میظنت لبق زا نامز تدم کی زا سپ راکدوخ روط هب ار نویزیولت دیناوت یم

... More– –

.دهد یم ناشن ار نویزیولت تامیظنت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

عبنم ● ●

.دینک باختنا ار نویزیولت هب هدش لصو یجراخ هاگتسد کی دیناوت یم

"نویزیولت هب هدش لصو یجراخ یاه هاگتسد نیب نداد رییغت" هب یجراخ یاه هاگتسد لاصتا دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.دوش هعجارم

وجتسج ● ●

.دینک وجتسج Smart Hub تامدخ رد اه یزاب ای اه همانرب یارب دیناوت یم