هکیلاح رد دوجوم یزاس هریخذ یاضف رگا .دراد زاین USB یزاس هریخذ هاگتسد رد دازآ یاضف تیاباگم 100 هب طبض یزیر همانرب

.دش دهاوخ فقوتم طبض ،دنک تفا تیاباگم 50 ریز هب تسارجا لاح رد طبض

 

500 ریز هب دتنسه ارجا لاح رد Timeshift و طبض یزیر همانرب یاهدرکلمع هکیلاح رد دوجوم یزاس هریخذ یاضف رگا

.دش دهاوخ فقوتم ندرک طبض طقف ،دنک تفا تیاباگم

 

.دشاب یم هقیقد 720 طبض نامز رثکادح

 

.دوش یم شخپ نویزیولت تامیظنت قبطرب وئدیو

 

رد .دش دهاوخ هریت هدشن داجیا رییغت هکینامز ات شیامن هحفص ،دنک رییغت تسارجا لاح رد طبض هکیلاح رد یدورو لانگیس رگا

.دوب دهاوخن دوجوم یلو هدش عورش هرابود ندرک طبض ،تروص نیا

 

عورش هدش نییعت نامز زا دعب هیناث ود یکی تسا نکمم یعقاو طبض ،طبض یزیر همانرب ای طبض درکلمع زا هدافتسا ماگنه

 

.دوش

 

یزیر همانرب هب تیولوا ،دشاب ارجا لاح رد HDMI-CEC یجراخ هاگتسد یور ندرک طبض نیح رد طبض یزیر همانرب درکلمع رگا

.دوش یم هداد طبض

 

.دنک یم فذح ار دنشاب هدش هریخذ یداعریغ روط هب هک یطبض یاه لیاف راکدوخ روط هب نویزیولت هب طبض هاگتسد کی لاصتا

سپ و هداد همادا طبض هب ،هدرک لطاب ار تامیظنت نیا نویزیولت ،دشاب هدش میظنت راکدوخ یشوماخ ای ندش شوماخ رمیات رگا

.دوش یم شوماخ طبض همتاخ زا