هقاتادنچ یوگدنلب قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هقاتا دنچ یوگدنلب قیرط زا ریگارف هولج داجیا

Multiroom Link Type میس یب یوگدنلب ریدم سانشراک تامیظنت ادص تامیظنت

یجورخ عون یارب هدش هنیهب یادص دیناوت یم .دینک باختنا هقاتا دنچ هدش لصو یاهوگدنلب یارب ار رظن دروم یوگدنلب یجورخ عون

.دیونشب ار هدش باختنا

هقاتا دنچ یوگدنلب قیرط زا ریگارف هولج تامیظنت یدنبرکیپ

Multiroom Link Settings میس یب یوگدنلب ریدم سانشراک تامیظنت ادص تامیظنت

.دیونشب قاتا دنچ یوگدنلب قیرط زا ریگارف هولج یدنبرکیپ زا دعب ار نویزیولت یادص دیناوت یم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

لصو نویزیولت هب Samsung Multiroom Link اب راگزاس یوگدنلب کی لقادح هک تسا دوجوم ینامز اهنت Multiroom Link تیلباق" "

.دشاب هدش

.دوش یم لاعفریغ دینک یم لاعف ار Smart View (Screen Mirroring)‎هکیماگنه Multiroom Link تیلباق" "

.دتفیب بقع دنک یم شخپ ار عبنم تایوتحم هک یلصا هاگتسد یادص و ریوصت زا تسا نکمم یعرف )یاه( هاگتسد زا ادص" " )www.samsung.com( .دینک هعجارم گنوسماس یامنرات رد Multiroom Link یامنهار هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

نویزیولت بصن عون ندرک صخشم

نویزیولت بصن عون سانشراک تامیظنت ادص تامیظنت