هدش بصن ای یرادیرخ یاه همانرب تیریدم

یاهApp ،نینچمه .دیراد هگن و هدرشف ار باختنا همکد سپس و هداد رارق رظن دروم همانرب یور ار سوکوف ،نم یاهApp هحفص رد

.دینک باختنا هدش بصن یاه همانرب تیریدم یارب ار اه هنیزگ نم

یلصا هحفص هب ندوزفا

.دینک باختنا ار یلصا هحفص هب ندوزفا اه هنیزگ نم یاهApp1 .1

.دوش یم هفاضا هحفص نیلوا رد هدش باختنا همانرب .دینک باختنا ندوزفا یارب ار همانرب2 .2

اه همانرب نداد تکرح

.دینک باختنا ار لاقتنا اه هنیزگ نم یاهApp1 .1

.دینک باختنا نداد تکرح یارب ار همانرب2 .2

.دیهد تکرح رظن دروم لحم هب ار همانرب3 .3

.ديهد راشف ار باختنا همکد4 .4

.دوش یم مامت نداد تکرح سپس .دینک باختنا ار مامت5 .5

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

همانرب فذح

.دینک باختنا ار فذح اه هنیزگ نم یاهApp1 .1

.دینک باختنا فذح یارب ار همانرب2 .2

.دوش یم فذح هدش باختنا همانرب سپس .دینک باختنا ار فذح3 .3

.دوش فذح همانرب فذح ماگنه زین همانرب هب طوبرم یاه هداد هک دیوش نئمطم" "

اه همانرب يناسر زورب

.دینک باختنا ار زورب اه هنیزگ نم یاهApp1 .1

.دینک باختنا یناسر زورب یارب ار همانرب2 .2

.دوش یم یناسر زورب همانرب سپس .ديهد راشف ار باختنا همکد3 .3

.دراد یناسر زورب هب زاین هک دشاب یا همانرب یواح نم یاهApp هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا" "