راکدوخ روط هب مهم تاکن جارختساراکدوخ یزاس هتسجرب یشزرو تلاح صاخ هدهاشم تلاح ریوصت تامیظنت

:تسین دوجوم نویزیولت یاهدرکلمع نیا اب راکدوخ یزاس هتسجرب ،یلو

یدورو لانگیس رییغت

 

.تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

 

.دینک یم اشامت ار USB هریخذ هاگتسد یور هدش هریخذ یاوتحم هکیماگنه

 

تسارجا لاح رد Smart View تیلباق هکیماگنه

 

اشامت UHD نشولوزر رد دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ تیلباق زا هدافتسا اب ار یلعف لابتوف یزاب هتسجرب تاکن هکیماگنه

 

دینک یم

 

گولانآ همانرب یاشامت ماگنه

 

"

"

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا

 

"

"

.دراد هدش شخپ لانگیس تایصوصخ هب یگتسب راکدوخ یزاس هتسجرب ییآراک

 

"

"

یاهدادیور ریاس یارب تیلباق نیا زا رگا .دینک هدافتسا لابتوف یزاب یاشامت ماگنه رد طقف راکدوخ یزاس هتسجرب زا هک دوش یم هیصوت

 

.دهد شیامن ار طوبرمان یریوصت یاه میرف تسا نکمم ،دینک هدافتسا یشزرو

 

یشزرو تلاح رد هدش طبض یزاب یاشامت

.دینک اشامت ار USB هریخذ هاگتسد یور هدش طبض یزاب دیناوت یم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

.دوش هعجارم "یشزرو تلاح زا هدافتسا نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد" هب اه تیلباق دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.دوش هعجارم "تفیش میات ای همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد" هب اه تیلباق دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.دوش هعجارم "هدش طبض یاه همانرب یاشامت" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "