نشور رمیات زا هدافتسا اب نویزیولت ندرک نشور

ندش نشور رمیات نامز متسیس تامیظنت

نییاپ رد هکیروط هب طیارش یخرب یلو .دنشاب یم دوجوم سکع ای یقیسوم یاه هنیزگ ،دینک یم میظنت USB یور ار عبنم هکیماگنه :دراد دوجو هدش دیق

.دینک باختنا تروص نامه هب ار یعرف هشوپ دیناوت یم ،دراد یعرف یاه هشوپ دینک یم باختنا هک یا هشوپ رگا

لمع حیحص روط هب تیلباق نیا ،دشاب هدشن صخشم یا هشوپ ای دشابن هناسر یاوتحم یواح هدش باختنا USB هاگتسد رگا

.دنک یمن

 

 

.دوش یمن عورش دشاب USB هاگتسد رد یریوصت لیاف کی طقف هکیتروص رد دیلاسا شیامن

 

.دومن باختنا ناوت یمن ار دنراد ینلاوط یاه مان هک ییاه هشوپ

 

ً

.دینک هدافتسا USB هاگتسد نیدنچ یارب فلتخم هشوپ یاه مان زا امتح

 

 

شخپ ،USB یاه هاگتسد اب تسا نکمم ندش نشور رمیات .دینک هدافتسا هتراک دنچ ناوخ تراک ای USB هظفاح تراک زا

 

ار هاگتسد نویزیولت ات دشک یم لوط یدایز تدم نوچ دنکن راک دننک یم هدافتسا یرتاب زا هک ییاهPMP ای MP3 یاه هدننک

.دنک ییاسانش

شوماخ رمیات زا هدافتسا اب نویزیولت ندرک شوماخ

ندش شوماخ رمیات نامز متسیس تامیظنت