دینک هعلاطم Web Browser زا هدافتسا زا لبق

.دینک هعلاطم WEB BROWSER زا هدافتسا زا لبق ار تاعلاطا نیا

.تسین راگزاس Java یاهدربراک اب WEB BROWSER

.درک دیهاوخ تفایرد اطخ مایپ کی ضوع رد ،دینک دولناد ار یلیاف هک دینک یعس رگا .دینک دولناد ار اه لیاف دیناوت یمن

 

.دشابن صاخ یاه تیاس بو هب یسرتسد هب رداق تسا نکمم Web Browser

.دشاب عونمم تسا نکمم Flash یاهوئدیو شخپ

 

.دوش یمن ینابیتشپ نیلانآ روط هب دیرخ یارب E-commerce زا

 

.دوش فورح رد فیرحت هب رجنم تسا نکمم هرجنپ کی شیامیپ ،دنراد هدننک شیامیپ یاه هرجنپ هک ییاه تیاس بو یارب

 

.دوش یمن ینابیتشپ ActiveX زا

 

).دینک لاعف هنیزگ نیا ندرک رورم یارب ار رگ هراشا هب ییاجباج( .دنتسین یسرتسد لباق کنیل رورم تلاح رد صاخ یاه هنیزگ

.دنوشن هداد شیامن تسرد تسا نکمم فورح و مئلاع یخرب .دوش یم ینابیتشپ تنوف یدودحم دادعت زا اهنت

 

داجیا ریخأت بو هحفص یراذگراب ماگنه رد تسا نکمم نآ هجیتن رد هحفص یور شیامن و رود هار زا یاه نامرف هب شنکاو رد

 

.دوش

 

.دوش قلعم ای دوش داجیا ریخأت صاخ لماع یاه متسیس اب تسا نکمم بو هحفص یراذگراب رد

 

.دوش یمن ینابیتشپ ندنابسچ و ندرک یپک یاهدرکلمع زا