همانرب تاعلاطا هرجنپ رد هدش یدنبنامز و ینآ طبض یاه هنیزگ زا هدافتسا

تاعلاطا هرجنپ رد ار باختنا همکد هکیماگنه .دوش هداد ناشن همانرب تاعلاطا هرجنپ ات دیهد راشف اشامت نیح رد ار باختنا همکد یارب تسار ای پچ تمس راد تهج همکد زا .دینک طبض ار همانرب دیناوت یم ،دینک باختنا ار طبض سپس و هتشاد هگن و هدرشف همانرب دیناوت یم ،Timeshift باختنا اب .دیراد هگن و هدرشف ار باختنا همکد سپس .دینک هدافتسا شخپ یارب هدش یدنبنامز همانرب باختنا

.دینک طبض یزیر همانرب ار همانرب

صخشم نامز و خیرات کی رد طبض یارب هدش یدنبنامز طبض زا هدافتسا

طبض یزیر همانرب هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت

طبض یزیر همانرب تسرهف تیریدم

شیاریو هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت

هدش یدنبنامز همانرب وغل

ندرک فذح هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم ای ینامز همانرب تیریدم هدنز نویزیولت

هدش طبض یاه همانرب یاشامت

هدش یدنب نامز هدش طبض دراوم هدنز نویزیولت

.دوش يم شخپ لياف .دینک باختنا تسیل زا ار طبض یواح لیاف

همکد" هب ،اه همکد دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنتسه توافتم دوش یم شخپ هک یلیاف هب یگتسب دنوش یم رهاظ هک ییاه همکد" "

.دوش هعجارم "تفیش میات ای همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه

.دیشاب هدرک هریخذ یشزرو تلاح رد ار هدش طبض همانرب هتسجرب طاقن هک تسا دوجوم ینامز اهنت دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ" "

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "