اه تیلباق و اه همکد

.دینک لرتنک هناسر یاوتحم شخپ نیح رد هدافتسا یارب ار اهنآ فیصوت و دوجوم یاه همکد ای دینک هدافتسا شخب شیاسآ یاه یگژیو زا

.دنشاب توافتم تسا نکمم اوتحم هب یگتسب دوجوم یاه تیلباق و اه همکد" "

یا هناسر دنچ یاوتحم شخپ نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.دنوش یم رهاظ ریز یاه همکد سپس .دیهد راشف هدش طبض یاوتحم ای سکع ،ملیف هنوگره شخپ نیح رد ار باختنا همکد

.دنشاب توافتم اوتحم عون هب یگتسب تسا نکمم هدش هئارا یاه تیلباق ای اه همکد" "

 

 

عورش ای شخپ / ثکم

هدافتسا هدش هتشاد هگن ملیف هکیماگنه ریز یاه تیلباق زا دیناوت یم .دنک یم شخپ ای هدرک فقوتم ار یا هناسر دنچ یاوتحم

 

 

 

.دینک

 

"

"

 

.دنک یمن شخپ ار ادص ،هدش هتشاد هگن ملیف هکیلاح رد نویزیولت

 

 

هب )2/1 ,4/1 ,8/1( هتسهآ روط هب ار وئدیو ات دهد یم ناکما امش هب :هتسهآ ندرب ولج ای بقع هب هتسهآ ندنادرگرب

 

رد ربارب 3 رثکادح ات بقع ای ولج تمس هب تعرس شیازفا یارب .دینک شخپ

 

ای همکد باختنا اب بقع ای ولج تمس

 

 

 

 

ً

 

 

راشف ار همکد ای هدرک باختنا ار همکد ،یداع تعرس هب تشگزاب یارب .دینک باختنا اررکم ار همکد ،هتسهآ تلاح

 

 

 

 

.دیهد

 

 

 

 

یدعب / یلبق

 

 

 

 

.دنک یم اشامت ار یدعب ای یلبق یا هناسر دنچ یاوتحم

 

 

 

عیرس ندرب ولج / ندرب بقع

ربارب 3 رثکادح ات ندرب ولج ای بقع تعرس شیازفا یارب .درب یم ولج عیرس ای هدنادرگرب بقع هب ار یا هناسر دنچ یاوتحم راشف ار همکد ای هدرک باختنا ار همکد ،یداع تعرس هب تشگزاب یارب .دینک باختنا اررکمً ار همکد نیا ،یداع تعرس

.دیهد

رارکت● ●

شخپ ررکم روط هب ار ناسکی هشوپ رد یا هناسر دنچ یاوتحم یاه لیاف همه ای ررکم روط هب ار ینونک یا هناسر دنچ یاوتحم

.دنک یم

ندز رب● ●

.دنک یم شخپ یفداصت ار یقیسوم یاه لیاف

شوماخ ریوصت● ●

.دنک یم شخپ تسا شوماخ هحفص هکینامز اهنت ار یا هناسر دنچ یاوتحم