هدش ینابیتشپ ریوصت یاه نشولوزر و اه تمرف

نشولوزر

تمرف

لیاف دنوسپ

15360 x 8640

JPEG

*.jpg

*.jpeg

 

 

4096‏x 4096

PNG

*.png

 

 

 

4096‏x 4096

BMP

*.bmp

 

 

 

15360 x 8640

MPO

*.mpo

 

 

 

هدش ینابیتشپ یقیسوم یاهدک و اه تمرف

رکذت

یراذگدُک

تمرف

لیاف دنوسپ

 

MPEG1 Audio Layer 3

MPEG

*.mp3

 

 

 

 

 

 

 

*.m4a

 

AAC

MPEG4

*.mpa

 

 

 

*.aac

دنک یم ینابیتشپ لاناک 2 رثکادح ات زا

FLAC

FLAC

*.flac

 

 

 

 

دنک یم ینابیتشپ لاناک 2 رثکادح ات زا

Vorbis

OGG

*.ogg

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ Pro 5.1 لاناک 10 رثکادح ات زا

 

 

 

WMA (lossless audio( تیفیک شهاک نودب یادص زا

WMA

WMA

*.wma

.دوش یمن تیامح

 

 

 

.دنک یم تیامح M2 لیافورپ رثکادح زا

 

 

 

 

 

 

 

 

wav

wav

*.wav

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ 1 عون و 0 عون زا

 

 

*.mid

.دوش یمن ینابيتشپ وجتسج زا

midi

midi

*.midi

.دنک یم ینابیتشپ USB هاگتسد زا طقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ape

ape

*.ape

 

 

 

 

 

AIFF

AIFF

*.aif

 

*.aiff

 

 

 

 

ALAC

ALAC

*.m4a