میس یب یتینما یاه لکتورپ

.دنک یم ینابیتشپ ریز میس یب هکبش تینما یاه لکتورپ زا طقف نویزیولت نیا

 

 

WEP, WPAPSK, WPA2PSK :رابتعا دییأت یاه تلاح

 

 

 

WEP, TKIP, AES :یراذگزمر عاونا

 

 

 

ییاه هکبش رد TKIP ای WEP یتینما یراذگدک زا Samsung یاه نویزیولت ،Wi-Fi زاوج تاصخشم نیرتدیدج اب یراگزاس رد

 

 

.دننک یمن ینابیتشپ دنوش یم ارجا 802.11n تلاح رد هک

 

همکد یدنبرکیپ( PBC زا هدافتسا اب دیناوت يم ،دنك یم ینابیتشپ WPS(Wi‏ -Fi Protected Setup( زا میس یب رتور رگا

ديلك و SSID تامیظنت راکدوخ روط هب WPS .دینک لصو دوخ هكبش هب ار نویزیولت )یصخش ییاسانش هرامش( دک اي )یراشف

 

.دنك يم یدنبرکیپ ار WPA

 

.دوش لصتم زاوج نودب میس یب یاهرتور هب دناوت یمن نویزیولت