تفیش میات ای همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.دنشاب توافتم تسا نکمم اه تیلباق هب یگتسب دوجوم یاه تیلباق و اه همکد" "

.دنوش یم رهاظ ریز یاه همکد ،دیهد راشف ار باختنا همکد رگا

طبض نامز● ●

طبض● ●

.دوش یم عورش یلعف همانرب یروف طبض

Timeshift● ●

.دینادرگرب بقع هب ای هدرک فقوتم ار هدنز نویزیولت دیناوت یم

هدنز نویزیولت هب ورب و Timeshift فقوت ,طبض فقوت● ●

همانرب طبض نیح رد رود هار زا لرتنک رد اه همکد زا هدافتسا

شخپ / ثکم● ●

ار ادص ،هدش هتشاد هگن ملیف هکیلاح رد نویزیولت .دینک هدافتسا هدش هتشاد هگن ملیف هکیماگنه ریز یاه تیلباق زا دیناوت یم

.دنک یمن شخپ

.دینک شخپ تعرس فصن هب فقوت تلاح رد همکد ندرشف اب ار ملیف :هتسهآ تکرح– – عیرس ندرب ولج / ندرب بقع● ●

.تسین دوجوم دوش یم شخپ رضاح لاح رد هک یا همانرب یاشامت نیح رد تیلباق نیا" "