رمیات زا هدافتسا و نامز میظنت

.دینک هدافتسا رمیات تیلباق زا و هدرک میظنت ار ینونک نامز

یلعف نامز میظنت

نونکا نامز متسیس تامیظنت

ره رد نویزیولت یور ار ینونک نامز دیناوت یم ،دش میظنت تعاس هکینامز .دینک میظنت راکدوخ ای یتسد روط هب ار تعاس دیناوت یم

.دینک هدهاشم نامز

.درک میظنت اددجمً ار تعاس دیاب دوش یم عطق قرب نایرج هک تقو ره" "

لاتیجید همانرب شخپ تاعلاطا زا هدافتسا اب تعاس میظنت

راکدوخ تعاس تلاح تعاس نامز متسیس تامیظنت

یم تفایرد ار لاتیجید یاه همانرب شخپ و هدش لصو لباک ای نتنآ یجورخ هب نویزیولت نتنآ زیرپ هک دنک یم راک یماگنه اهنت تیلباق نیا" "

.دنک

.دشاب توافتم تسا نکمم هدش هداد ناشن نامز ،شخپ لانگیس هب یگتسب" "

.دشاب توافتم لانگیس و لاناک اب تسا نکمم هدش تفایرد نامز تاعلاطا تقد" "

یتسد روط هب تعاس میظنت

تعاس میظنت یتسد تعاس تلاح تعاس نامز متسیس تامیظنت