)اه هاگشورف یارب( یشیامن لدم ناونع هب نویزیولت زا هدافتسا

هدافتسا تلاح سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

.دینک باختنا ار لزنم تلاح ،رگید یاه هدافتسا همه یارب" "

میظنت هدش میظنت لبق زا تدم تشذگ زا دعب ار شدوخ راکدوخ روط هب نویزیولت و دنوش یم لاعفریغ اهدرکلمع یخرب ،هزاغم تلاح اب" "

.دنک یم ددجم

هناخراک تامیظنت هب نویزیولت ندنادرگرب

ددجم میظنت یبای بیع دوخ ینابیتشپ تامیظنت

.دینک هعجارم هدش هضرع نویزیولت هارمه هب هک یربراک یامنهار هب ،تامیظنت دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

یزاب تلاح یزاس لاعف

نونکا یزاب تلاح صاخ هدهاشم تلاح ریوصت تامیظنت

"

"

.تسین دوجوم نویزیولت یداع یاشامت یارب یزاب تلاح

 

"

"

.دشاب هتشاد شزرل یردق تسا نکمم شیامن هحفص

 

"

"

.دننک یم چیئوس یزاب هب راکدوخ روط هب ادص تلاح و ریوصت تلاح ،هدش لاعف یزاب تلاح هکیماگنه

 

.دینک لاعفریغ ار یزاب تلاح و هدرک عطق ار یزاب لوسنک ادتبا یرگید یجراخ هاگتسد زا هدافتسا یارب"

"

"

"

.دشاب یم دوجوم هدش لصو HDMI لباک قیرط زا یجراخ هاگتسد هکیماگنه اهنت تیلباق نیا